براي هر يك از فعاليت هاي داراي مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، يك شناسه كسب و كار (12 رقمي) تخصيص داده شده كه اين شناسه به منزله هويت فعاليت بنگاه است. ممكن است يك شركت ( كه تنها يك شناسه اشخاص حقوقي دارد) داراي چند واحد توليدي فعال و چند طرح در حال احداث باشد كه براي هر كدام از آنها يك شناسه كسب و كار تخصيص يافته است. لازم است بنگاه‌هاي فعال (حقيقي،حقوقي) ازصحت و به هنگام بودن اطلاعات خود اطمينان حاصل كرده و اطلاعات دوره‌اي (اعلام پيشرفت طرح هاي در حال احداث و آمار توليد) را به طور مرتب از طريق درگاه بهين ياب اعلام نمايند، در غير اين صورت شناسه كسب كار غير فعال شده و ارايه خدمات به بنگاه با مانع روبرو خواهد شد.
تاکنون براي واحدهاي صنعتي در حال احداث يا داراي پروانه بهره برداري شناسه کسب و کار تخصيص يافته است، براي اطلاع از شناسه کسب و کار اين واحد ها شماره جواز تاسيس يا شماره پروانه بهره برداري و استان محل استقرار را وارد نماييد.
:نوع واحد
صنعتي
معدني
در حال احداث
انبار، سردخانه
صنفي
نرم افزار
واحدهاي صنعتي، معدني و در حال احداث که در اين سامانه شناسه کسب و کار ندارند، ابتدا مي بايست نسبت به بروزرساني اطلاعات از طريق سامانه بروزرساني اقدام نماييد.