بازگشت

مشخصه هاي شغلي در اونت

هر حرفه اي نياز به مجموعه متفاوتي از دانش، مهارت و توانمندي دارد و در قالب انواع فعاليتها و وظايف انجام مي شود. اين ويژگي هاي متمايز كننده يك حرفه توسط مدل مفهومي اونت توضيح داده مي شود.  مشخصه هاي كليدي يك حرفه را در قالب متغيرهاي استاندارد و قابل اندازه گيري كه توصيف گر ناميده مي شوند، تعريف مي كند. اين الگو سلسله مراتبي با 6 دامنه آغاز مي شود و جنبه هاي روزانه يك شغل و كيفيت و علايق متصدي آن را نشان مي دهد. الگو به 277 توصيف گر، كه توسط برنامه اونت گردآوري شده، بسط مي يابد كه بيشتر از آن هم، توسط نهاد هاي دولتي از قبيل اداره آمار كار جمع آوري مي گردد.

الگوي مفهومي، بنيان مفهومي اونت را تشكيل مي دهد اين مدل چارچوبي را فراهم مي كند كه بيشترين اطلاعات در مورد كار را شناسايي كرده و در يك سيستم تئوري و عملي گرد هم مي آورد. اين الگو هم كارمند گرا و هم كار گرا است و اطلاعات شغلي هم قابل بسط به مشاغل ، بخش ها يا صنايع است و هم خاص هر شغل. توصيف گرها به 6 دامنه سازماندهي مي شود كه امكان تمركز كاربر بر ويژگي ها و شاخصه هايي كه به دنبال آن است را ممكن مي سازد

.

 

براي اطلاعات بيشتر سامانه اونت را مطالعه نماييد.