خريد مواد اوليه

خريد مواد اوليه پتروشيمي و محصولات فلزي (مس و آلومينيوم) از طريق بورس كالا فقط براي توليد كنندگان امكان پذير مي باشد. براي خريد از طريق بورس ابتدا بايد هويت توليدكننده و نياز واقعي مشخص شود. بورس كالا فقط به متقاضياني كه از طريق وبگاه بهين ياب تائيد شده اند اجازه خريد مي دهد. خريد مواد اوليه براي كليه واحدهاي توليدي صنعتي و   صنفي داراي پروانه بهره برداري و پروانه كسب منوط به ارائه آمار توليد   امكان پذير مي باشد.

پيش سازها

مصرف كنندگان پيش سازها ميتوانند از طريق لينك زير نسبت به ثبت ميزان مصرف خود اقدام نمايند

اتانول

مصرف كنندگان اتانول ميتوانند از طريق لينك زير نسبت به ثبت ميزان اتانول مورد نياز خود اقدام نمايند

توليدكنندگان اتانول ميتوانند از طريق لينك زير نسبت به ثبت برنامه توليد خود و همچنين ثبت حواله هاي تحويل داده شده به مصرف كنندگان اقدام نمايند

 براي مصرف كنندگان و توليدكنندگان اتانول استفاده از لينك هاي بالا منوط به ثبت آمار توليد يكسال گذشته ميباشد.

 

اطلاعيه: به اطلاع مصرف كنندگان و توليدكنندگان اتانول ميرساند كه اين واحدها ميبايست حداكثر تا تاريخ 1397/04/01 نسبت به ثبت وضعيت حواله هاي صادره قبلي كه تاكنون وضعيت آنها را در قسمت "ثبت حواله و تحويل بار" ثبت ننموده اند اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام تا تاريخ فوق الذكر، امكان ثبت درخواست هاي بعدي براي واحدهاي مذكور ميسر نخواهد بود.

معرفي محصولات
طبقه بندي محصولات

با توجه به تنوع بسيار زياد فعاليت ها و محصولات، روشهاي متعددي براي طبقه بندي آنها ايجاد شده است. يكي از اين طبقه بندي ها، طبقه بندي آيسيك است كه تا سطح 4 رقم به صورت بين المللي پذيرفته شده است. براي ارتباط فعاليت ها با محصولات مرتبط، وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه بندي آيسيك را تا سطح 10 رقم توسعه داده است.