توضیحات با تعیین محدوده های زیر می توانید گزارشات موردنظر خود را ملاحظه نمایید:
پايگاه گزارشات عمومي توليد و تجارت
واحدهای غیر فعال
استان : شهرستان :
نام واحد : محصول :
گروه فعاليت 2 رقمي : گروه فعاليت 4 رقمي :